31 Tháng 12 2014 In Câu hỏi về thuế

capital-gain

Nhằm thu hút đầu tư, Singapore quy định miễn thuế đối với lợi nhuận vốn.

Với điều kiện là các khoản thu nhập không chỉ xuất phát từ đầu tư, kinh doanh. Do đó, số vốn tăng thêm sẽ không bị đánh thuế.

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: