Nhằm khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và thành lập công ty tại Singapore, chính phủ Singapore sẽ có những chính sách ưu đãi thuế cho công ty mới thành lập, tuy nhiên công ty cần phải thỏa những yêu cầu sau: 

  • Số cổ đông phải ít hơn 20.
  • Ít nhất 1 cổ đông là cá nhân nắm giữ 10% trên tổng số cổ phần của công ty.
  • Phải thành lập tại Singapore.
  • Phải là công dân chịu thuế tại Singapore.

Khi công ty thỏa những yêu cầu trên thì sẽ được hưởng những ưu đãi sau:

Trong 3 năm hoạt động đầu tiên:

  • Với 100,000 SGD lợi nhuận đầu tiên sẽ được miễn thuế 75%.
  • Với 100,000 SGD kế tiếp sẽ được miễn thuế 50%.

Kể từ 201,000 SGD trở lên sẽ tuân thủ theo chế độ thuế thu nhập doanh nghiệp là 17%.

Từ năm thứ 4 trở đi: 

  • Với 10,000 SGD lợi nhuận đầu tiên sẽ được miễn thuế 75%.
  • Với 190,000 SGD lợi nhuận tiếp theo được miễn thuế 50%.

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

Contact us

Feel free to contact us via: