Quy trình xét thuế thu nhập cho doanh nghiệp Singapore

Rate this item
(2 votes)

quy trình xét thuế thu nhập doanh nghiệp tại Singapore

 

Sau khi doanh nghiệp kê khai ECI và nộp form C-S/C, Cục Thuế Nội địa Singapore sẽ tiến hành phê duyệt mức thuế thu nhập do doanh nghiệp kê khai. Một số doanh nghiệp sẽ được phê duyệt ngay, trong khi một số khác phải trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt. Bài viết sau bởi Global Links Asia sẽ cung cấp cho độc giả chi tiết về quy trình xét thuế thu nhập cho doanh nghiệp

 

Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro trong Quy trình xét thuế

 

 

 

 Cục Thuế Nội địa Singapore (IRAS) sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro (risk-based approach) để phê duyệt Form C-S/C – Tờ khai Thuế Thu nhập Doanh nghiệp. Doanh nghiệp được phân loại dựa trên mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ thuế, cũng như rủi ro doanh thu.

Quy trình xét thuế được bắt đầu khi IRAS nhận được Form C-S/C từ các doanh nghiệp. Các Form này sẽ được phân loại theo mức độ phức tạp của nghiệp vụ thuế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có nghiệp vụ thuế đơn giản

 

 

 

Khoảng 90% doanh nghiệp Singapore có nghiệp vụ thuế đơn giản. Với các doanh nghiệp này, IRAS thường không kiểm duyệt quá chi tiết Form C-S/C theo từng năm. Mức thuế do doanh nghiệp kê khai trong Form C-S/C sẽ được IRAS chấp thuận ngay không cần điều chỉnh, hoặc nếu có thì điều chỉnh rất ít.

Sau khi hoàn tất quy trình xét thuế dựa trên kê khai của doanh nghiệp trong Form C-S/C, IRAS sẽ gửi Thông báo nộp thuế chính thức (Notice of Assessment – NOA loại 4) tới các doanh nghiệp chậm nhất vào ngày 31/05 năm tiếp theo.

Lưu ý:

Để hoàn thiện phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, IRAS thực hiện kiểm duyệt đối với một số lượng nhỏ doanh nghiệp có nghiệp vụ thuế đơn giản bằng cách xem xét một số Form C-S/C. Doanh nghiệp được chọn sẽ nhận thư truy vấn từ IRAS chậm nhất vào ngày 30/09 năm tiếp theo. Ví dụ, doanh nghiệp nào được chọn để kiểm duyệt đối với Form C-S/C  cho YA 2016 sẽ nhận thư truy vấn chậm nhất vào 30/09/2017.

Điều này nhằm mục đích đảm bảo Form C-S/C doanh nghiệp nộp là đầy đủ, chính xác và quy trình đánh giá hợp lệ. Nếu cần thiết, IRAS sẽ yêu cầu doanh nghiệp nộp tài liệu bổ sung để chứng minh kê khai. IRAS sẽ gửi NOA sửa đổi/bổ sung (NOA loại 4) nếu có bất kỳ điều chỉnh nào về mức thuế trong quá trình kiểm duyệt.

Doanh nghiệp có nghiệp vụ thuế phức tạp

 

 

 

Khác với các doanh nghiệp trên, doanh nghiệp có nghiệp vụ thuế phức tạp sẽ trải qua thẩm định nghiêm ngặt hơn cho Form C-S/C. Trong khi chờ Form C-S/C được phê duyệt, IRAS có thể đưa ra mức thuế ước tính dựa trên kê khai của doanh nghiệp và gửi doanh nghiệp NOA ước tính (NOA loại 3). Những doanh nghiệp này sẽ nhận NOA ước tính chậm nhất vào ngày 28/02 năm tiếp theo. Ví dụ, một doanh nghiệp có nghiệp vụ thuế phức tạp và cần kiểm duyệt kỹ lưỡng đối với Form C-S/C có thể sẽ nhận NOA ước tính cho năm tài chính (YA) 2016 (nếu có) chậm nhất vào ngày 28/02/2017.

 Sẽ có thể có các điều chỉnh về mức thuế trong quá trình kiểm duyệt Form C-S/C của IRAS. NOA chính thức (NOA loại 4) sẽ được gửi đến các doanh nghiệp chậm nhất vào ngày 30/11 của 2 năm tiếp theo – sau khi IRAS hoàn tất quy trình kiểm duyệt. Ví dụ, doanh nghiệp sẽ nhận NOA cho YA 2016 chậm nhất vào ngày 30/11/2018.  Trước khi nhận NOA cho YA 2016, doanh nghiệp phải nộp Form C-S/C cho YA hiện tại (YA 2017) đúng thời hạn.  

Lưu ý

Bất kể doanh nghiệp có nghiệp vụ thuế đơn giản hay phức tạp và đã nhận NOA chính thức chưa, nếu có bất kỳ thông tin nào phát sinh, trong vòng 4 năm (không áp dụng cho trường hợp phát hiện gian lận thuế), IRAS vẫn có thể kiểm duyệt lại Form C-S/C.

Các loại Thông báo nộp thuế

 

 

 

Dưới đây là tóm tắt về sự khác nhau giữa các loại NOA:

 

Loại 1: Doanh thu chịu Thuế Ước tính (ECI) nộp bởi doanh nghiệp và đại lý thuế

Nếu Doanh thu chịu Thuế ước tính của doanh nghiệp bằng 0 (NIL ECI), IRAS sẽ không gửi NOA. Khi doanh nghiệp có ECI, NOA nhận được sẽ có dòng sau:

This is an estimated tax assessment based on the information given by you or your tax agent.

You therefore need not object to this assessment.

 (Đây là mức thuế ước tính dựa trên thông tin được quý doanh nghiệp/đại lý thuế của quý doanh nghiệp cung cấp.

 Quý doanh nghiệp không cần kháng nghị mức thuế này)

 

Loại 2: Doanh thu chịu Thuế Ước tính (ECI) được tính bởi IRAS trong trường hợp doanh nghiệp không nộp form ECI, kê khai ECI thấp và IRAS thực hiện đánh giá từ trước   

IRAS sẽ tính ECI trong các trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp không nộp form ECI trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (trừ trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện xin miễn nộp form ECI
  • Doanh nghiệp không nộp Form C-S/C đúng hạn
  • Doanh nghiệp kê khai ECI thấp (ECI thấp hơn mức thuế khai trong Form C-S/C)
  • IRAS đã thực hiện đánh giá từ trước

 

NOA nhận được sẽ có dòng sau:

This is an estimated tax assessment as we have not received your estimate of chargeable income/ Form C/ Form C-S etc.

If you wish to object to the assessment, please do so within two months from the date of this Notice. To file the objection, please log in to myTax Portal (mytax.iras.gov.sg) under "Object/ Revise Assessment". Alternatively, you can complete and submit the objection form downloadable from www.iras.gov.sg (Quick links > Forms).

(Đây là mức thuế ước tính trong điều kiện IRAS không nhận được form ECI/ Form C/C-S, v.v 

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu kháng nghị mức thuế này, cần thực hiện trong vòng 2 tháng kể từ ngày nhận thông báo này. Để nộp kháng nghị, doanh nghiệp có thể đăng nhập vào myTax Portal (mytax.iras.gov.sg) , chọn mục "Object/ Revise Assessment". Hoặc doanh nghiệp có thể tải biểu mẫu kháng nghị từ www.iras.gov.sg (Quick links > Forms, sau đó hoàn thành và nộp cho IRAS.)

 

Loại 3: ECI tính bởi IRAS dựa vào Form C-S/C doanh nghiệp nộp trong thời gian chờ xét duyệt

Mức thuế ước tính này dựa trên thông tin trong Form C-S/C mà doanh nghiệp nộp. Do kê khai ECI (loại 1) và thông tin trong Form C-S/C không trùng khớp, IRAS sẽ tự động điều chỉnh ECI dựa trên thông tin trong Form C-S/C.

NOA nhận được sẽ có dòng sau:

This is an estimated tax assessment based on the information given in your Form C/ Form C-S.

You therefore need not object to this assessment.

(Đây là mức thuế ước tính dựa trên Form C/C-S của doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp không cần kháng nghị mức thuế này.)

 

Loại 4: Mức thuế chính thức (đối với Form C-S/C nộp bởi doanh nghiệp/đại lý thuế - với điều chỉnh của IRAS)

NOA nhận được sẽ có dòng sau:

This is your tax assessment.

If you wish to object to the assessment, please do so within two months from the date of this Notice. To file the objection, please log in to myTax Portal (mytax.iras.gov.sg) under "Object/ Revise Assessment". Alternatively, you can complete and submit the objection form downloadable from www.iras.gov.sg (Quick links > Forms).

(Đây là mức thuế ước tính cho quý doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu kháng nghị mức thuế này, cần thực hiện trong vòng 2 tháng kể từ ngày nhận thông báo này. Để nộp kháng nghị, doanh nghiệp có thể đăng nhập vào myTax Portal (mytax.iras.gov.sg) , chọn mục "Object/ Revise Assessment". Hoặc doanh nghiệp có thể tải biểu mẫu kháng nghị từ www.iras.gov.sg (Quick links > Forms, sau đó hoàn thành và nộp cho IRAS.)

Nộp hiệu đính và Báo cáo sai sót

 

 

 

Doanh nghiệp cần nộp hiệu đính cho tính toán thuế thu nhập sau khi đã nộp Form C-S/C có thể hoàn thành Form for Filing Revised Income Tax Computation(s) - Mục 13 và nộp cùng với bản hiệu đính tính toán thuế thu nhập. Hoặc doanh nghiệp cũng có thể viết thư cho IRAS, nêu rõ YA có tính toán sai sót, những mục cần điều chỉnh trong YA đó và lý do điều chỉnh. 

Việc báo cáo sai sót thông qua bản hiệu đính tính toán thuế thu nhập (trừ trường hợp doanh nghiệp được IRAS chọn để thực hiện kiểm toán/điều tra) sẽ được xem là hành động Tự nguyện Báo cáo (Voluntary Disclosure).

 

Để được tư vấn trực tiếp về thành lập công ty và hệ thống thuế tại Singapore, vui lòng liên hệ: 

Hotline: (+84) 0938 531 588 / (+65) 3163 4102

EmailTony.Ho@globallinks.asia

 

 

Global Links Asia

Support to Incorporate companies in Singapore, ...

Viet Nam office: 151/1 Nguyen Van Troi Street, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Singapore office: 350 Orchard Road #11-08, Shaw House, Singapore 238868.

Hotline: (+84) 0938 531 588 | (+65) 3163 4102    

https://globallinks.asia
Login to post comments

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

Bank-Gla-min

ocbc-partner

Thành lập công ty offshore tại BVI ưu đãi thuế mới nhất

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS