Những loại thu nhập nào của doanh nghiệp Singapore sẽ phải chịu thuế?

Rate this item
(0 votes)

Singapore đánh thuế thu nhập dựa trên lãnh thổ, vì vậy đa số cá nhân và doanh nghiệp sẽ nộp thuế dựa trên nguồn gốc của thu nhập có từ đâu. Ngoài ra, thu nhập nước ngoài nhưng nhận tại Singapore như lợi nhuận từ chi nhánh nước ngoài, cổ tức, thu nhập dịch vụ, v.v. cũng phải chịu thuế trừ khi thu nhập đó đã nộp thuế cho Chính quyền sở tại ít nhất 15% thì không phải nộp lại khi được chuyển vào Singapore.

Cá nhân và doanh nghiệp sẽ phải chịu thuế với những loại thu nhập dưới đây:

  • Việc làm
  • Thương mại và kinh doanh
  • Tài sản và đầu tư
  • Nguồn khác như bản quyền, giải thưởng và bất động sản.

 

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS