Tôi có thể rút vốn thanh toán từ tài khoản ngân hàng để sử dụng cho mục đích cá nhân?

Rate this item
(0 votes)

Được. Công ty do doanh nghiệp sở hữu làm ăn có doanh thu thì chủ doanh nghiệp tức chủ tài khoản ngân hàng được phép rút vốn thanh toán ra cho mục đích cá nhân của mình. 

 

 

PAYMENT SOLUTIONS

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI SINGAPORE

THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI NƯỚC NGOÀI

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS