31 Tháng 12 2014

Nhằm thu hút đầu tư, Singapore quy định miễn thuế đối với lợi nhuận vốn với điều kiện là các khoản thu nhập không chỉ xuất phát từ đầu tư, kinh doanh. Do đó, số vốn tăng thêm sẽ không bị đánh thuế

=> Tăng vốn sẽ không phải chịu thuế. 

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube