02 Tháng 3 2017

nop-tre-khong-nop-eci-doanh-thu-chiu-thue-uoc-tinh-doi-voi-cong-ty-singapore

Các công ty thành lập tại Singapore hàng năm phải nộp một số báo cáo cho Cục thuế nội địa (IRAS) để thông báo về tình hình tài chính và hoạt động của công ty. Các báo cáo bao gồm Doanh thu chịu thuế ước tính (ECI), Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp (Form C/C-S), và một số báo cáo khác. Tuy nhiên ECI và form C/C-S là hai báo cáo quan trọng nhất doanh nghiệp tại Singapore cần phải lưu ý. Việc nộp trễ hoặc không nộp các form ECI và form C/C-S đúng thời hạn sẽ dẫn đến các mức phạt khác nhau có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Bài viết sau của Global Links Asia sẽ giúp doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của việc nộp ECI đúng thời hạn và các mức phạt mà IRAS có thể áp dụng khi doanh nghiệp nộp trễ hoặc không nộp ECI.

 

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube